Kviečiame registruoti savo atžalas į neformalaus ugdymo programas spalio-gruodžio mėnesiams

Kviečiame registruoti savo atžalas į neformalaus ugdymo programas spalio-gruodžio mėnesiams

Kviečiame registruoti savo atžalas į neformalaus ugdymo programas spalio-gruodžio mėnesiams

Kėdainių kultūros centras kviečia registruoti savo atžalas į neformalaus ugdymo programas spalio-gruodžio mėnesiams

2022 m. programos (spalis–gruodis)

Programas finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

„Amatų dirbtuvėlės“
Programa skirta 9–16 m. vaikams, padėsianti sužinoti apie tradicinius amatus ir jų išmokti,  tuo pačiu
supažindinant su etnokultūra ir jos paveldu. Dalyvaudami  programoje vaikai mokysis meistrauti, mąstyti, kurti.
Kiekvienas paties vaiko pagamintas daiktas suteiks pasitikėjimo savo jėgomis, leis suvokti ir pajusti, jog jis daug
mielesnis nei pirktas ir tai skatins tobulėti bei padės ugdyti vaiko savivertę. Vaikai taip pat išmoks praktiškų dalykų
– pagal paskirtį pasirinkti ir panaudoti įvairius įrankius. Programoje svarbiausia komandinis darbas ir nebijoti
paklausti nežinant, paprašyti pagalbos bei padėti kitiems. Tai vėliau pasitarnaus vaikų socializacijai visuomenėje.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai
Vadovas Darius Petkevičius, tel. 8 650 47544, el. p. kkcedukatorius@gmail.com

 „Choras, daina ir aš“
Programos esmė – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir užtikrinti visapusišką muzikinį ugdymą bei suteikti
vokalinio muzikavimo patirtį. Programa skirta 1–4 kl. vaikams.
Programos veiklos bus vykdomos trims kryptimis: dainavimo technikos lavinimas; chorinių kūrinių interpretavimas;
atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.
Vaikai ugdys asmenines ir bendrąsias muzikines kompetencijas, sustiprins vokalinius gebėjimus ir dainavimo
įgūdžius, gaus teigiamų emocijų, kurios tiesiogiai įtakos gerą vaiko savijautą, turės tiesioginės įtakos sėkmingam
vaiko ugdymui(si) formaliojo švietimo sistemoje, padės vaikui spręsti savo problemas ir aktyviai veikti
bendruomenėje.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai (1 grupė)
Vieta – Šėtos gimnazija, Kėdainių g. 1, Šėta, Kėdainių r. (1 grupė)
Vadovė Daiva Makutienė, tel. 8 614 75 628, el. p. daiva.makutiene@gmail.com

„Skambanti styga“
Programa skirta 5–8 kl. mokiniams, nuosekliai ugdyti vokalinius gebėjimus, sudarant sąlygas saviraiškai.
Programos esmė – formuoti ansamblinio dainavimo įgūdžius, ugdyti artistiškumą ir ansambliškumą, ugdyti meninio
interpretavimo, kūrybiškumo įgūdžius, dalyvaujant muzikinėje veikloje.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai
Vadovė Daiva Makutienė, tel. 8 614 75 628, el. p. daiva.makutiene@gmail.com

 „Šuldu buldu kakaryko“
Etninės kultūros programos vaikams esmė – ugdyti liaudies meno bei kūrybos poreikį, puoselėti ir populiarinti
etnokultūrinį paveldą. Programa skirta 5–8 kl. mokiniams.
Pagrindinę programos dalį sudaro Kėdainių krašto etninės kultūros pažinimas (dainuojamoji tautosaka,
choreografinis folkloras, rateliai, žaidimai, smulkioji tautosaka) ir vaiko, kaip liaudies kūrybos atlikėjo, ugdymas.
Programos dalyviai įgis suvokimą apie papročius, kalendorinių švenčių ir ritualų sąsajas su gyvenimo tėkme,
išmoks kūrybiškai dalyvauti šeimos, bendruomenės šventėse ir kasdienybėje, lavins pilietiškumo, tautiškumo,
socialinius, dvasinius gebėjimus, įgis etnokultūrinių kompetencijų.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai (1 grupė)
Vadovė Rūta Auškalnytė, tel. 8 633 28 918, el. p. ruta.auskalnyte@gmail.com 

„Šokis – kūrybiškumas ir saviraiška“
Programa skirta 5–8 kl. mokiniams, norintiems išreikšti save šokyje ir apimanti svarbiausias šokio žinias, veiklas ir
principus. Dalyvavimas programoje padės formuoti teigiamą požiūrį ir norą domėtis šokiu, įgyti šokio žinių ir
gebėjimų šokti, kurti, stebėti ir suprasti šokį, išsakyti ir
pagrįsti savo įspūdžius, nuomonę ar mintis,dalyvaujant įvairiose šokio programos veiklose. 
Programoje daug dėmesio bus skiriama šokio sąsajoms su kasdieniu gyvenimu. Dalyviai mokysis įžvelgti ir
pritaikyti įgytą šokio patirtį, siekiant karjeros arba tenkinant asmeninius socialinius bei kultūrinius poreikius. Taip
pat gilins supratimą įvairiuose šokio stiliuose – nuo klasikinio iki šiuolaikinio šokio technikų. Ši praktika bus perkelta
į koncertines programas, dalyvaujant įvairiose žanro veiklose. Programos metu dalyviai gilins ne tik asmenines
kompetencijas (savęs pažinimas), socialines (bendrauti, būti atsakingam), kūrybines (aktyviai ir kūrybingai veikti),
komunikavimo (tinkamai naudoti ir suprasti kūno kalbą), pažinimo (plėsti akiratį), bet ir dalykines (šokio raiškos bei
kūno plastikos).
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai
Vadovė Paulina Švaranavičiūtė, tel. 8 65 86 344, el. p. svar.paulina@gmail.com